Profil spoločnosti

 

Spoločnosť je špecialistom v oblasti zvárania, defektoskopie, deštruktívnych skúšok a poradenstva v predmete podnikania. Vysoká kvalita poskytovaných služieb a orientácia na kvalitné uspokojenie potrieb zákazníka je hlavným cieľom spoločnosti. Okrem uvedených služieb je spoločnosť autorizovaným distribútorom zváracieho materiálu a zváracej techniky značky LINCOLN ELECTRIC.


 

Činnosť spoločnosti sa zameriava na komplexné dodávky celkov v oblasti výstavby oceľových konštrukcií, líniových vedení (napr. produktovody, parovody, horúcovody, a iné.). Ako samostatnú činnosť ponúka kompletnú ponuku nedeštruktívnych skúšok materiálov. Našou devízou je tím erudovaných odborníkov a kvalitné technické vybavenie. Pomerne široký rozsah činností, ktoré zabezpečujeme vykonávame vždy včas a dôraz kladieme hlavne na kvalitu vykonaných prác. Máme dlhoročné skúsenosti v týchto oblastiach:

Montáž a zváranie

 

  • Zváranie a montáž vyhradených tlakových nádob.
  • Zváranie technických zariadení lynovej skupiny A a B.
  • Opravy zariadení v dôsledku opotrebovania, havárie.
  • Realizácia zváračských prác na základe predloženej technickej dokumentácie.
  • Stavba, údržba a opravy líniových vedení, oceľové konštrukcie, oceľové portály.

Technológia a postupy zvárania

Zabezpečujeme vypracovanie WPS i WPQR.


 

WPS (Welding Procedure Specification) je formálny dokument popisujúci postup zvárania a slúži ako vodítko pre zváračov alebo operátorov zvárania. Úlohou WPS je, aby sa pri zváraní dosiahla požadovaná kvalita zvarov vyhovujúca požiadavkám príslušných noriem. WPS definuje pre pracovníkov zvárania návod, aké techniky zvárania použiť, pri ktorých opakovaní sa vždy dosiahne požadovaná kvalita. K WPS musí existovť ako podporný dokument tzv. WPQR (Welding Procedure Qualification Record), ktorý predstavuje záznam o vykonaní skúšobného zvaru a jeho testovaní, čim sa preukazuje, že daný postup zvárania "vyprodukuje" kvalitný zvarový spoj. WPQR môže slúžiť ako podporný dokument pre viacero WPS.

 

Nedeštruktívne skúšanie materiálov

 

Spracovanie postupu NDT kontroly. Vypracovanie postupov NDT kontroly pracovníkom level III pre všetky uvedené metódy.


 

Viac o NDT TU!

Deštruktívne skúšky

Skúšky makroštruktúry, mikroštruktúry.

Skúšky tvrdosti, lámavosti.

Meranie pevnosti v ťahu.

PMI - určovanie chemického zloženia kovových materiálov (Pozitívna materiálová identifikácia).

 

 

Vzdelávanie, školenia, certifikácia

Školenia a certifikácia NDT personálu (EN, SNT-TC-1A, ASME V.), zváračov, IWE, EWE, a iné.

Kurzy nedeštruktívneho testovania materiálov
AKTUÁLNE OTVÁRANÉ KURZY
 

PT1+2 

VT ThP

KT (Korózne skúšky pod napätím...)

VT1+2

ET

MT3, PT3, VT3

UTT (Panametrics)

UT1+2

RT1+2

 

Prehľad ponuky vzdelávacích aktivít TU!