Defektoskopia / NDT

Defektoskopia / NDT

 

Nedeštruktívna kontrola materiálov je skupina analyzačných techník používaných vo vede a priemysle na vyhodnocovanie vlastností materiálov, súčiastok alebo celkov bez ich porušenia. Keďže NDT nemení a nenarušuje skúmaný predmet, ide veľmi cenené a hodnotné techniky, ktoré znamenajú úsporu času a peňazí pri hodnotení produktov, ich vád a pri zlepšovaní výrobkov v procese ich vývoja, čim sa odstránia prípadné vady, ktoré by mohli vzniknúť v bežnej produkčnej fáze výrobku.
NDT kontrola sa bežne využíva v oblasti súdneho znalectva, strojárstva, energetiky, medicíny, leteckého priemyslu a pod..

Účinná kontrola vedie k zníženiu chybovosti výroby, a tým aj k nižším nákladom na prípadné reklamácie a k zvýšeniu efektivity výroby. Okrem týchto prínosov je pravidelne vykonávaná kontrola, napr. na pohyblivých častiach strojov, ktoré sú namáhané, prvkom, ktorý umožňuje zvýšiť bezpečnosť na pracovisku a predísť tak nechceným úrazom, ktoré môžu nastať práve haváriou takýchto zariadení kde sa prevetnívna kontrola nevykonáva alebo zanedbáva.

 

 

Pri kontrole zvarových spojov kde dochádza k spájaniu dvoch alebo viacerých kovovývh povrchov dochádza počas životného cyklu zvaru k jeho záťažiam. Pri nedodržaní špecifických požiadaviek a parametrov pri zváraní môže dôjsť k vzniku nechcených vád už v procese samotného zvárania. Napríklad základný materiál musí počas zvárania dosiahnuť špecifickú teplotu, musí chladnúť určitým tempom a musí byť zváraný s kompatibilným materiálom, inak sa nemusí dosiahnuť požadovaná pevnosť zvaru, resp. sa môžu objaviť trhliny, ktoré spôsobia, že  materiály nebudú tvoriť celok.

Typickými defektami pri zváraní sú napr. nedostatočné prevarenie zvarového materiálu na základný materiál, trhliny a porozita vo zvare, rôzna denzita zvaru. Všetky tieto vady môžu viesť k nepevnosti spoja a k poškodeniu napr. potrubného vedenia s príslušnými následkami.

Spoločnosť ponúka nasledovné typy skúšok:

- Skúška prežiarením (RT alebo RTG) pomocou izotopov Se75, Ir192, Yb169 alebo RTG lampy

- Ultrazvuková skúška so záznamom, záznamom 3D, bez záznamu (UT)

- Magnetická prášková skúška (MT) - flourescenčná alebo čierna

- Penetračná skúška - kapilárna (PT)

- Vizuálna skúška (VT), priama alebo nepriama pomocou endoskopu so záznamom

- Meranie tvrdosti materiálov (HT)

- Skúška na tesnosť (LT)

     Súčasťou služieb NDT je komplexné riešenie vrátane návrhu a realizácie kontroly v spolupráci so zákazníkom alebo jeho koncovým odberateľom.

Kontakt: c-cw@c-cw.sk.