LT - SKÚŠKA NA TESNOSŤ

LT - SKÚŠKA NA TESNOSŤ

 

Hodnotenie tesnosti LT AB 2 na všetkých objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, ako aj skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.

 Vodný zákon č. 364/2004 z 24. júna 2004, uverejnený  v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určuje povinnosť vykonávať kontrolu technického stavu a skúšky nepriepustnosti (skúšky tesnosti) na všetkých objektoch v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými a ropnými látkami, ako aj skúšky tesnosti potrubí a prostriedkov slúžiacich na ich prepravu.


Kontrolu a skúšky tesnosti podľa §39, odseku 2, písm. d) Vodného zákona môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba.

Pri posudzovaní sa požaduje nasledovná certifikácia osôb:

-  pre skúšanie tesnosti metódami zmeny tlaku (certifikát LT AB 2)

-  pre vizuálnu kontrolu (certifikát VT2 )

- pre meranie hrúbky ultrazvukom je taktiež potrebný certifikát (UTT).


  Interval skúšok tesnosti je zadefinovaný v §3 vyhlášky č. 100 Ministerstva ŽP Slovenskej republiky z 13. marca 2005 a ukladá povinnosť prevádzkovateľom objektov na uskladnenie nebezpečných látok a odpadu vykonávať skúšky tesnosti:

 

  • pred ich uvedením do prevádzky,
  • každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,
  • každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1, zozname II,       bode 8 zákona, okrem nádrží vizuálne kontrolovateľných a dvojplášťových vizuálne         nekontrolovateľných s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru,
  • po ich rekonštrukcii alebo oprave,
  • pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.
  • Zabezpečíme výkon skúšok alebo vzdelávanie a certifikáciu Vašich pracovníkov.

KONTROLA TESNOSTI VODÍKOVÝM DETEKTOROM

     Vodík predstavuje niekoľko výhod v porovnaní so skúškou realizovanou pomocou hélia. Sensitor H2000 umožňuje odhaľovať netesnosti pomocou 5% zmesi vodíka a 95% dusíka. Tým sa dosahuje, že zmes nie je jednak výbušná, teda nehrozí riziko výbuchu (pri héliovej skúške je sa používa 100% hélia) a taktiež sa dosahuje nákladová úspora, keďže pre detekciu sa používa zmes vodíka a dusíka.

 

 

     Atómy vodíka sa pohybujú omnoho vyššou rýchlosťou ako hélia a rýchlejšie dochádza k ich dizperzii v prostredí. Keďže detekčný plyn tvorí tvorí len 5% zmesi, je detekcia omnoho presnejšia a rýchlejšia a nevzniká rušivé pozadie ako pri héliu.
Vodíkový detektor umožňuje bodovú detekciu netesností. Šetrí čas, je kompaktný. Senzor na detekciu vodíka je mikroelektronický.

 

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf