SKÚŠKA PREŽIARENÍM - RT / RTG

SKÚŠKA PREŽIARENÍM - RT / RTG

 

Skúšku prežiarením realizujeme na schválenom defektoskopickom pracovisku v sídle spoločnosti a na prechodných pracoviskách.

V súčasnosti má spoločnosť platné oprávnenie vykonávať skúšky prežiarením (RT, RTG) na prechodných pracoviskách na území týchto štátov:

Slovenská republika

Česká republika

Maďarská republika

Disponujeme nasledovným vybavením :

- prenosné žiariče na báze Ir192

- prenosné žiariče na báze Se75

-prenosné žiariče na báze Yb169 (na otázku)

- RTG lampy

Pre potreby odstávok a veľkého počtu prežarovaných zvarov vieme zostaviť viacero pracovných skupín s možnosťou využitia pojazdného laboratória, ktoré umožňuje vyvolanie a vyhodnotenie na mieste. Pre prežarovanie používame štandardne filmy AGFA D5. Na požiadanie je možné použiť aj iné, napríklad KODAK. Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s prácou s ionizujúcim žiarením. Naši pracovníci využívajú pri práci moderné zariadenia a postupy, aplikujú získané skúsenosti a poznatky získané a udržiavané tak praxou ako aj pravidelnými odbornými školeniami.

Výsledkom skúšky je vyvolaný fim, ktorého parametre / kvalita sú stanovené príslušnými normami.

Výhodou RT / RTG skúšky je, že umožňuje vizuálne kontrolovať materiál. Z filmu je možne určiť polohu prípadnej vady v polohe X a Y. Presné určenie hĺbky vady od povrchu je možné určiť na základe vykonania doplnkovej skúšky napr.UT, musia byť však splené predpoklady technického charakteru, ktoré umožnia doplnkovú skúšku vykonať. Bez doplnkovej skúšky je možné určit hĺbku vady od povrchu len orientačne na základe poznatkov z oblasti zvárania a technológie zvárania.

Tmavšie miesta oproti základnému materiálu vo zvare predstavujú menšiu prežarovanú hrúbku materiálu, čo sa prejavuje na filme vyšším sčernaním.

Pokiaľ máte záujem o výkon niektorej z NDT skúšok, stiahnite si nižšie uvedený dotazníkový formulár, ktorý uľahčí nám aj vám definovanie podmienok a parametrov skúšok. Formulár zašlite na adresu c-cw@c-cw.sk.


Poziadavkovy list NDT.pdf